Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 maja 2018
Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i obowiązywaniem od 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować naszych kontrahentów o sposobie i celu, w jakim Nice Polska Sp. z. o. o. przetwarza dane osobowe, przekazując do Państwa wiadomości treść podstawowej klauzuli informacyjnej Nice Polska Sp. z o.o

Podstawowa klauzula informacyjna dla klientów i partnerów handlowych

Nice Polska Sp. z o.o.

Zastosowanie: pozyskiwanie danych bezpośrednio od Podmiotu danych

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Nice Polska Sp. z o.o. ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków, NIP 9521240786, dane kontaktowe: telefon 22 759 40 00 , email nice@nice.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@nice.pl
 3. Twoje dane przetwarzane będą w celu:
  1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług (np. napraw serwisowych, szkoleń) i sprzedaży produktów samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami ,
  2. obsługi realizowanego przez Nice Polska programu gwarancyjnego,
  3. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Nice Polska samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
  4. przeprowadzenia badań, analiz i statystyk (np. ankiet) na potrzeby prowadzonej przez Nice Polska Sp. z o.o. działalności gospodarczej,
  5. realizacji programów partnerskich i konkursów,
 4. Dane osobowe Podmiotu danych zostaną udostępnione tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie prawa w celu realizacji zamówienia (m.in. Nice SpA);
 5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej 
 6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu sprzeciwu.
 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:
 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. przeniesienia swoich danych,
 4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane nie są przetwarzane w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
 2. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 3. Podanie przez Panią / Pana informacji dotyczącej danych osobowych, jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów wymienionych w punkcie 3. niniejszego dokumentu.
 4. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.